Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog > Свят > Самосвал прегази известен спортист

Самосвал прегази известен спортист

ÁåëÀÇ èçãîòîâèë ñàìûé áîëüøîé â ìèðå ñàìîñâàë ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 450 ò ÎÀÎ "ÁåëÀÇ" - óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "ÁåëÀÇ-Õîëäèíãà" ñîçäàëî ñàìûé áîëüøîé â ìèðå ñàìîñâàë ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 450 ò. 25 ñåíòÿáðÿ îí âïåðâûå ïðåäñòàâëåí íà èñïûòàòåëüíîì ïîëèãîíå Áåëîðóññêîãî àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà. ÎÀÎ "Áåëîðóññêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä" îñâîèëî çà 2012-2013 ãîäû $127,1 ìëí. èíâåñòèöèé íà ñîçäàíèå ïðîèçâîäñòâà êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 90-450 ò. Òåìïû ðîñòà ïðîèçâîäñòâà íà ïðåäïðèÿòèè â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ â 2013 ãîäó ê 2010 ãîäó ïðîãíîçèðóþòñÿ íà óðîâíå 154,6%, ýêñïîðòà - 127,5%. Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ â òåêóùåì ãîäó äîëæíà ñîñòàâèòü 13,1%. Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè íà îäíîãî çàíÿòîãî ïëàíèðóåòñÿ íà óðîâíå $69,9 òûñ.  2015 ãîäó ÁåëÀÇ ðàññ÷èòûâàåò óâåëè÷èòü âàëîâóþ äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü íà îäíîãî ðàáîòíèêà ê óðîâíþ 2010 ãîäà â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè íà 67%. Òàêàÿ çàäà÷à ïîñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Áåëàðóñè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà. Íà ñíèìêàõ: 1-8. ñàìîñâàë ÁåëÀÇ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 450 ò. Ôîòî Ãåííàäèÿ Æèíêîâà, ÁåëÒÀ.

Светът на спорта беше потресен от ужасната смърт на състезателя по американски футболист Дуейн Хескинс от Питсбърг Стийлърс. Първоначално беше обявено, че 24-годишният куотърбек е бил блъснат от кола в Бока Ратон (щат Флорида).

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

Впоследствие щатската полиция разкри ужасяващите подробности. Хескинс е бил блъснат от преминаващ с висока скорост самосвал. Трагичният инцидент се е случил, когато футболистът е опитал пеша да пресече една от най-натоварените магистрали във Флорида. Спортистът е починал на място.

Дуейн Хескинс е бил в южния американски щат на тренировъчен лагер заедно със своите съотборници Нейджи Харис, Чейс Клейпул и Мичъл Трубиски.

През лятото Хескинс се сгоди за своята приятелка Калабриа Гондрезик, а няколко месеца по-късно двамата вдигната сватба.

Споделете тази новина
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x